Finanse

Wskaźniki bieżącej płynności finansowej

płynność finansowa

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej bardzo ważne jest by przedsiębiorcy stale trzymali rękę na pulsie. Ważna jest stała obserwacja i analiza otoczenia konkurencyjnego czy zmian w prawie, ale bardzo ważne jest też śledzenie sytuacji finansowej swojej własnej firmy. I nie chodzi tylko o wyniki finansowe, ale także, a może przede wszystkim płynność finansowa firmy.

Dlaczego płynność finansowa jest taka ważna? 

Choć mogłoby się wydawać inaczej, to wcale nie wynik finansowy, a właśnie płynność finansowa decyduje o być albo nie być firmy. Wystarczy zwrócić uwagę na następujący fakt, jest wiele firm osiągających straty finansowe, czasem nawet przez kilka lat z rzędu, które nadal funkcjonują. Mogą tak funkcjonować dopóki nie utracą zdolności do regulowania zobowiązań, czyli właśnie płynności. Natomiast utrata płynności w dłuższym okresie zawsze prowadzi do postawienia firmy w stan likwidacji.

Jak zmierzyć płynność finansową?

Płynność finansową można mierzyć w dwóch wymiarach:

  • statycznie, na konkretny dzień bilansowy, na podstawie danych z bilansu i rachunku wyników
  • dynamicznie, w określonym przedziale czasowym, na podstawie przepływów pieniężnych.
  • Jednak najczęściej do pomiaru płynności stosuje się statyczny wskaźnik bieżącej płynności finansowej, który co do zasady informuje w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć swoje zobowiązania bieżące płynnymi aktywami. A tak właściwie to wskaźniki płynności kalkuluje się na trzech poziomach:
  • wskaźnik płynności bieżącej – current ratio – to iloraz aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących. Poziom płynności najczęściej uznaje się za prawidłowy, gdy wskaźnik płynności bieżącej osiąga wartości między 1,5 a 2.
  • wskaźnik płynności szybkiej – quick ratio – to iloraz aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiązań bieżących. Powinien on przyjmować wartości większe lub równe 1.
  • wskaźnik płynności natychmiastowej- to iloraz środków pieniężnych do zobowiązań bieżących, zwykle przyjmuje się, że oczekiwana wartość tego wskaźnika wynosi 0,1 do 0,2.

Należy jednak pamiętać, że wskaźniki bieżącej płynności finansowej, podobnie jak i wskaźniki płynności szybkiej i natychmiastowej mogą przyjmować też inne wartości w zależności od branży lub rynku na którym działa konkretne przedsiębiorstwo.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *