Praca

Składka na ubezpieczenie chorobowe – czy jest obowiązkowa?

składki na ubezpieczenie chorobowe w ZUS

Ubezpieczenia społeczne są w Polsce obowiązkowe, podlegają im osoby zatrudnione oraz prowadzące działalność gospodarczą. Jednak zarówno to jakie ubezpieczenia muszą być opłacane obowiązkowo, jaki i to w jakiej wysokości będzie zależało m.in. od formy zatrudnienia. Jedną z przypadków, gdy ubezpieczenie nie zawsze jest obowiązkowe stanowi składka na ubezpieczenie chorobowe, która uprawnia ubezpieczonych do różnego rodzaju świadczeń chorobowych.

Ubezpieczenie chorobowe- kiedy dobrowolne a kiedy obowiązkowe

Kwestie dotyczące ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenie chorobowego reguluje ustawia z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (z późniejszymi zmianami). Zgodnie z przepisami obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają przede wszystkim pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Obowiązek ten zaczyna się od dnia nawiązania stosunku pracy, a kończy z dniem ustania tego stosunku. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest w takiej sytuacji odprowadzana przez pracodawce, który jest płatnikiem składek. Także po stronie pracodawcy leży zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia w ZUS, ma na to 7 dni od nawiązania stosunku pracy z pracownikiem.

Podobnie wygląda to w przypadku umowy zlecenia lub o dzieło, o ile umowa cywilnoprawna stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia. Część osób ma jednak wybór, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne w przypadku:
– osób duchownych,
– osób wykonujących pracę nakładczą,
– osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, albo innej umowy o świadczeniach usług,
– osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
– osób wykonujących odpłatnie pracę w trakcie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Składka chorobowa – ile wynosi?

Składka chorobowa wynosi 2,45% podstawy wynagrodzenia, a zobowiązanie w całości pokrywa osoba ubezpieczona. Obowiązkiem pracodawcy jest jedynie obliczenie wysokości i przekazanie kwoty do ZUS po potrąceniu tej kwoty z dochodu pracownika. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na pozostałe ubezpieczenia społeczne, z tym, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Świadczenie chorobowe

Osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie chorobowe, w zależności od długości zatrudnienia, mogą mieć prawo do następujących świadczeń:
– zasiłek chorobowy,
– świadczenia rehabilitacyjne,
– zasiłek wyrównawczy,
– zasiłek macierzyński,
– zasiłek opiekuńczy.

Prawo do zasiłków ubezpieczony nabywa po tzw. okresie wyczekiwania, który wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia, gdy opłaty są obowiązkowe i 90 dni, gdy są dobrowolne.

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe

Choć ubezpieczenie zdrowotne nazywa się podobnie do chorobowego, to nie dają ubezpieczonemu tej samej formy ochrony. Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia dostęp do podstawowej opieki medycznej – zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Z kolei to z ubezpieczenia chorobowego wypłacany jest zasiłek chorobowy za okres, w którym byliśmy na zwolnieniu lekarskim.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *