Biznes

Jaki jest koszt leasingu samochodu?

Leasing samochodu

Większość firm szuka kosztów, które mogą obniżyć dochód. Dzięki temu, zapłacą mniejszy podatek do Urzędu Skarbowego. Najpopularniejszy jest leasing samochodów. Poniżej przedstawiamy, jakie są koszty leasingu samochodu.

Leasing samochodu osobowego a koszty

Ustawa o rachunkowości rozróżnia dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Kryterium rozróżnienia będzie to, która ze stron umowy będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych dla celów księgowych. Jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości podmiotem uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest leasingodawca, wówczas będzie on równocześnie zobowiązany do wykazania składników majątkowych w swoim bilansie (przedmiot leasingu będzie stanowić element aktywów korzystającego), jednocześnie odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszty w rachunku wyników i strat.

Rata leasingu jako koszt

U leasingobiorcy cała rata leasingu będzie kosztem dla celów księgowych. Należy podkreślić, że w przypadku opłat wstępnych (10-30%) powinny być one rozliczane w czasie, tzn. kosztem bieżącym danego miesiąca powinna być wyłącznie ta część opłaty wstępnej, która przypada na poszczególny miesiąc, zgodnie z zasadą współmierności kosztów oraz przychodów. Zasady rozliczania opłaty wstępnej dla celów podatkowych różnią się. Podstawową różnicą pomiędzy leasingiem finansowym a leasingiem operacyjnym w polskim prawie podatkowym oraz przepisach o rachunkowości jest to, która ze stron jest uprawniona do dokonywania amortyzacji przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny oraz leasing finansowy

W przepisach podatkowych podstawowe parametry umów leasingu operacyjnego oraz leasingu finansowego są takie same, czyli umowa zawarta jest na czas oznaczony a suma opłat wynikających z umowy wynosi, co najmniej równowartość wartości początkowej (cena nabycia przedmiotu leasingu). W leasingu operacyjnym wymagany jest dodatkowo minimalny czas, na który musi zostać zawarta umowa. Jest on liczony odrębnie dla poszczególnych składników majątkowych i zależy od okresu amortyzacji określonego w przepisach podatkowych. Leasing zwrotny jest także świetnym sposobem finansowania.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *