Akademia menedżera 2018-03-17T18:19:29+00:00

Akademia Menedżera Biznes Level Up

Nasz projekt adresowany jest przede wszystkim dla biznesu. Dla osób, które kierują zespołami, zarządzają firmami, rozwiązują złożone problemy organizacyjne.

Wierzymy w to, że dobrym liderze tkwi wyjątkowa moc. Moc inspirowania innych do działania, tworzenia nowych rozwiązań, odważnego wychodzenia poza strefę komfortu.

Lider kreuje świat, do którego inni chcę przynależeć.

Proponujemy Państwu cykl warsztatów, które rozwijają, inspirują, wzmacniają motywację.

Do współpracy zaprosiliśmy ciekawych i bardzo doświadczonych trenerów z Polski i zagranicy.

Nasze plany są dynamiczne i cały czas tworzymy nowe pomysły, analizujemy trendy, szukamy tematów nietuzinkowych, ważnych i potrzebnych.

Informacje o najbliższych warsztatach będziemy umieszczać na naszej stronie stopniowo, starając się jednak zapewnić Państwu możliwość zaplanowania swojego uczestnictwa w dłuższej perspektywie czasowej.

Cykl warsztatów dla menedżerów

W trakcie ośmiu dni treningu uczestnicy w grach i ćwiczeniach wypracują 
i praktycznie przećwiczą strategiczne rozwiązania i kluczowe kompetencje.
Prezentowany program to cykl rozwoju kluczowych kompetencji menedżerskich.
Fundamenty, na których będą wyrastać doskonali menedżerowie i liderzy..

Program składa się z czterech dwudniowych warsztatów, realizowanych raz w miesiącu.

Każdy z warsztatów zorientowany jest wokół jednego z niżej wymienionych obszarów funkcjonowania menedżera:

 • Zespół – zaufanie – współpraca – efektywność
 • Komunikacja menedżerska – narzędzia działania kierowniczego.
 • Przywództwo – wywieranie wpływu kierowniczego, motywacja.
 • Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie – ustalanie priorytetów w oparciu o zasadę ważności.

Warsztaty zostały przygotowane w oparciu o formy kształcenia aktywnego, w którym symulacje i gry szkoleniowe pomogą uczestnikom w samodzielnym dochodzeniu do wniosków, co z kolei przyczyni się do skutecznego wykorzystania zdobytej wiedzy w rzeczywistym środowisku pracy.

Warsztat I

Budowanie zespołu

ZAUFANIE – WSPÓŁPRACA – SYNERGIA

Cele warsztatu:

 • Zrozumienie istoty efektywnego zespołu i uwarunkowań jego budowania;
 • Zrozumienie konieczności pracy zespołowej w procesie zmian i w kontekście roli zarządzającego.

Zajęcia rozpoczną ćwiczenia związane z budowaniem zaufania w oparciu o wspólnotę celu biznesowego zespołu. Na tej podstawie poprowadzona zostanie dyskusja moderowana o wpływie postaw w zespole na możliwości osiągnięcia optymalnego rezultatu.

Uczestnicy poznają także pięć podstawowych dysfunkcji pracy zespołowej (P. Lencioni), oraz zasady ich eliminowania.

Kolejne interaktywne ćwiczenia poświęcone będą zarządzaniu przebiegiem pracy zespołowej poprzez realizacje praktycznego zadania zakończonego weryfikacją osiągniętych rezultatów

Trzeci moduł zostanie dedykowany wpływie synergii na osiągany rezultat w pracy zespołowej. Poprzez uczestnictwo w zaprojektowanych grach Uczestnicy poznają mechanizmy generowania wartości dodanej, poprzez podejście wykorzystujące mechanizmy grupowe. Wypracowane w podsumowaniu wnioski zostaną w toku facylitacji grupowej opisane jako lista dobrych praktyk.

Drugi dzień zajęć jest dedykowany efektywności funkcjonowania zespołu. Uczestnicy będą mieli okazje zdiagnozować najczęściej przyjmowane przez siebie role w pracy grupowej, a następnie poprzez udział w grze szkoleniowej poznać mechanizmy wykorzystania ról w celu uzyskania optymalnego rezultatu

Następnie uczestnicy zapoznają się z 4 fazami budowania zespołu, dla których w oparciu o model HERSEYA BLANCHARDA, wypracują listy najbardziej adekwatnych działań zarządczych.

Warsztat II

Komunikacja jako podstawowy instrument menedżera

Cele warsztatu:

 • Zrozumienie znaczenia komunikacji w zarządzaniu;
 • Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 • Doskonalenie w zakresie budowania pozytywnych przekazów i posługiwania się językiem dialogu;
 • Rozwijanie postawy asertywnej i samooceny opartej na poczuciu podmiotowości i kompetencji;
 • Doskonalenie umiejętności skutecznego wydawania poleceń;
 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji w rozmowach z pracownikami.

Organizacja, która słucha – to hasło przewodnie warsztatu, poświęconego komunikacji w firmie. Uczestnicy w parach, trójkach, czwórkach a także w całej grupie, będą ćwiczyć konkretne sposoby komunikowania się z innymi.

W trakcie zajęć przygotują się i przedstawią – małe expose – określając w ten sposób zasady pracy w swoim zespole, z uwzględnieniem najbardziej pożądanych i najmniej akceptowanych zachowań.

Doskonalenie technik „poczwórnego ucha” oraz metody SUPP, uwrażliwi menedżerów na świadome podejście do komunikacji menedżerskiej, zorientowanej na potrzeby pracowników i wykorzystanie ich potencjału.

W takcie warsztatów uczestnicy poznają model pozytywnej informacji zwrotnej, technikę udzielania szybkich pochwał na stanowisku pracy oraz kilka technik asertywnych, ułatwiających korygowanie niewłaściwych zachowań pracowników, przekazywanie trudnych decyzji, radzenie sobie z presją i manipulacją

Warsztat III

Przywództwo i motywacja

Cele warsztatu:

 • Budowanie naturalnego przywództwa jako standardu zarządzania;
 • Wypracowanie spójnego modelu zarządzania rezultatem;
 • Rozwój kompetencji społecznych i merytorycznych przywódcy.

Zajęcia rozpoczniemy od wypracowania standardu zachowań przywódczych w pracy z zespołami. Powstała w ten sposób checklista stanie się bazą dla dalszego merytorycznego rozwoju kompetencji.

Następnie poprzez symulacje i aranżowane scenki Uczestnicy uzupełnią swój wachlarz technik przywódczych w obszarach:

 • empowerment – wspieranie samodzielności i inicjatywy pracowników w tworzeniu nowych rozwiązań w oparciu o koncepcję Blancharda.
 • delegowanie odpowiedzialności – zasady, model i sposoby prowadzenia rozmowy delegującej
 • monitoring pracy zespołów – narzędzia umożliwiające zarządzanie przebiegiem pracy zespołowej.
 • prowadzenie rozmowy rozwojowej i oceniającej
 • styl zarządzania, dostosowany do różnych sytuacji (poziom dojrzałości pracownika, zespołu, rodzaj zadania).

Nabytą wiedzę utrwalimy w trakcie ćwiczeń, symulacji i gier zespołowych której zadaniem będzie zainspirowanie Uczestników do takiego wykorzystania poznanych technik, aby osiągnąć równowagę pomiędzy nastawieniem na rezultat, a orientacją na relacje z ludźmi.

Na zakończenie warsztatu III wypracujemy wraz z Uczestnikami DEKALOG LIDERA, w którym rozpiszemy listę warunków (zależnych od Uczestników) wspierających utrzymanie wypracowanego standardu przywódczego w ORGANIZACJI.

 • empowerment – wspieranie samodzielności i inicjatywy pracowników w tworzeniu nowych rozwiązań w oparciu o koncepcję Blancharda.
 • delegowanie odpowiedzialności – zasady, model i sposoby prowadzenia rozmowy delegującej
 • monitoring pracy zespołów – narzędzia umożliwiające zarządzanie przebiegiem pracy zespołowej.
 • prowadzenie rozmowy rozwojowej i oceniającej
 • styl zarządzania, dostosowany do różnych sytuacji (poziom dojrzałości pracownika, zespołu, rodzaj zadania).

Nabytą wiedzę utrwalimy w trakcie ćwiczeń, symulacji i gier zespołowych której zadaniem będzie zainspirowanie Uczestników do takiego wykorzystania poznanych technik, aby osiągnąć równowagę pomiędzy nastawieniem na rezultat, a orientacją na relacje z ludźmi.

Na zakończenie warsztatu III wypracujemy wraz z Uczestnikami DEKALOG LIDERA, w którym rozpiszemy listę warunków (zależnych od Uczestników) wspierających utrzymanie wypracowanego standardu przywódczego w ORGANIZACJI.

Warsztat VI

Menedżer z kompasem i zegarkiem

Cele warsztatu:

 • Rozwijanie umiejętności wyznaczania celów zgodnie z najlepszymi praktykami;
 • Doskonalenie umiejętności organizowania zadań, z uwzględnieniem ich ważności i pilności;
 • Rozwijanie umiejętności identyfikowania ograniczeń, przyczyn braku efektywności, „złodziei czasu”;
 • Rozwijanie umiejętności delegowania zadań i usamodzielniania zespołu.

Ostatni warsztat koncentruje się na rozwijaniu kompetencji menedżerskich w zakresie planowania, wyznaczania celów, organizowania pracy własnej i zespołu.

Pokażemy jak ważne jest połączenie celów firmy z celami zespołu, definiowanie zadań indywidualnych i zespołowych oraz optymalizacja pracy zespołu poprzez ustalenie priorytetów. Uczestnicy dokonają autodiagnozy: oceny praktykowanego stylu pracy i własnej efektywności (mocne i słabe strony oraz odkrycie własnych zjadaczy czasu).

Będziemy ćwiczyć najważniejsze zasad inwestowania swojego czasu:

 • Systemy planowania, Zasada Pareto i jej znaczenie w procesie planowania
 • Techniki zarządzania czasem oparte na priorytetach – analiza ABC analiza zadań wg zasady Eisenhowera, załatwianie spraw istotnych przed błahymi.
 • Porządkowanie zadań według ich wartości (ważność a pilność)
 • Pokonanie tyranii tzw. „zadań niecierpiących zwłoki”.

Uczestnicy poznają także elementy komunikacji interpersonalnej i asertywności istotne w zarządzaniu czase

TERMINY I INWESTYCJA

Terminy:

 • 19 – 20 marca 2018
 • 12 – 13 kwietnia 2018
 • 17 – 18 maja 2018
 • 14 – 15 czerwca 2018

Inwestycja:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w całym cyklu szkoleń wynosi 1 900,00 PLN (netto).

Opłatę za udział w warsztatach i należy uiścić przelewem na GROWTH ZONE, DOROTA MEJRI, SZKOLENIA COACHING-CONSULTING numer rachunku 76 1950 0001 2006 1584 3780 0001 w Idea Bank z podaniem w tytule przelewu: danych firmy łącznie z numerem NIP, imieniem i nazwiskiem uczestnika.

DODATKOWO W CENIE SZKOLENIA UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe;
 • materiały do samodzielnej pracy pomiędzy zajęciami;
 • jednorazową godzinną konsultację z wybranym trenerem w trakcie cyklu.
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • serwis kawowy podczas zajęć.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Sala konferencyjna w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym, ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock.

KONTAKT:

Kierownik Projektu: Joanna Olejnik, tel. 509-541-338, e-mail: joanna.olejnik@pppt.pl;
Nadzór merytoryczny: Dorota Mejri, tel. 795 -994 -821

ZESPÓŁ

ZREALIZOWANE
PROJEKTY